Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1860-1864) [Image 235]

Aide de formatage wiki

‘ ÿ H , H .mJâ : .. 347.0: 161-4331. W n y 1 p n ÿ a; J“ î -I mai V1 immlmc I ’ . g- Wëçîmflzàdj ‘Iîî v J"."_..’_.:‘_ ‘E‘Ë‘Ü ‘ . _ ara-1%: W?” ï _ _, ‘ v _ V - . 4- v ‘ ’f' ' J 2 N’ÊBWFR : .. , n - A t ‘Mimæw lumgav. 1,53% A l—vw _ 4.A 0Pà’_fi2fl;{ u vaæsï ‘ k . I ‘ . ‘9' 2:2: ‘:‘ . H232 A r, et VÎ ï A àää a . ‘ . _ . 3‘. h. ‘ ‘ m.» ‘— " 1 &er “film-,3: ., — r... .' " ‘ÉQÊ. mjgîflÿj '.- ‘ I ‘ _ =. q , . a . .1 æ- . il (l. iu In l A î ‘ a . . r :1]: ‘ . A \ ä Ï : ‘f-Wnî M Ï: v J E i i . 2 j'ai-33.!? ’: I ' . à”. l a . 5 g i à _ ; ‘ â V i à v g il ‘ \__ 4 5 .I - ‘ _’_ l. ‘v ‘ ,7 î- - . _ un _ L î ÿ . i av .‘ ÿ ; m’a" a mm a2 r — - . I“ 12,5? - -fli 1;. LI,.‘.,.. r _____‘”_____ _‘_r____m_:_______rl _ _ 1 ‘, . 1 V ‘ ‘ z . 13:55 _ Ï v ' j 01643€ .' :' ‘ ÿ i - ' ,_ g . 1 ‘ 4,12%.“ À mi g naïäazîæs' äzæfñwn ' ans; r T; f, ‘ ..., .-,'. ‘.;‘:'.-....gersx3" l :Lè‘mÿü‘ùñl‘ î un i l' _'.i M‘Vïzg- -ea_n: î 109km goggïç il .',‘ ‘ A ’r '4 l, "' :1, ' . 0-133 098.5112155 ‘ ' âggëfi 4— _ go}; i ‘ ‘ mnfsg , ’ . . _ ,. ' ' -- ‘ v‘ . *- ' ‘ . ;.‘-..<wr3.ir . . ‘ ..,-....Jf_-:=FJF':4 u‘nwmml ...:îë:ni ' 2;,2 ' .4 i. V. ‘ ne «m» ê i- ‘ ‘ HL...“ ‘.-'.Ç f . ' amen: "k. i smdsÈJnÆ Alémügîî Mlvñuh'hmîg in ‘ - .. . amen. 7‘ _ . ‘- 35536,24! mafia: 315.53 _.b:#n.€‘ ._....vwï _ A. Î -A‘>* s . . L î . nm” , ' r .sn‘afl . 259.13g : ._ 1.“...“4-ÜS-QPLÔ I1“ .\ .F . ‘ l 30mm"! - 1:69: lanlæïïë , ' ' v Î. r‘ïfl" ' u ’îmmmr. c 1233363? nqgmaflflj fi mm?" 'i . ‘ 4 î: _ . a . 1‘ - . ont”; - Î-J-îkälî—‘ï. ' "9" I mg; un P1 î _ . i s' :oäû 1’ 1 M "W! 2 1; ‘ vl " 9 ,1 î '._ . \ li 1 ' à ' : ; 4; _ n 4‘ . . l . * auge _:ä:.7œ v .mnuîl -.. v ‘ > ‘ Ï,n1sMa‘.-I{Bfl_kœ 1b r' ‘ H ...;.‘».,,-.eË:-e:::9 g l a“, . réamëf; Ï‘ . Y ' 4 A ï g .' -L.:,.L:Ï.\kä3 n-. “ sa 1 . ï ,. . “ à. H- “ . . ‘ . I, _. Un, ‘ È ; dub-W en.“ Ë 'f . ' C \ . :3: maya -‘ 2.-.-.;'.-‘«L'.1j.ahä -.‘ _ _ ' \ » u _ ,‘L'ar " I œaaï mimi-m " m1123 1.3.42: aimai Ï “3m- ’ ‘ ‘: ‘ "3’551. Massé»: 1 è,‘ mat. 4mm .t 5.; 4.3.2. .' ’ .